search error_outline

Specialpedagogiskt stöd

Här på Slottsvångsskolan och Synkopen finns ett specialpedagogiskt team bestående av specialpedagoger, speciallärare och förstelärare med specialpedagogisk inriktning.

Vårt uppdrag är att utveckla lärmiljön och stärka eleverna i kunskapsutvecklingen för alla elevers rätt till stöd att nå kunskapsmålen.

Vi är en stödfunktion för pedagoger och elever och en del av Elevhälsoteamet på skolan. En viktig del av vårt arbete är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl elever, pedagoger och föräldrar. Då syftet är att gemensamt utveckla goda förutsättningar för lärande för alla samarbetar vi även med andra aktörer i förskola och skola. Vi bidrar till god utredning och att utforma och genomföra åtgärdsprogram så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet. I vårt arbete vill vi bidra till ett inkluderande arbetssätt och ett språkutvecklande arbete i alla ämnen. Elevernas egna erfarenheter och kunskaper tas tillvara och ses som en tillgång. Vi arbetar med att bygga goda relationer i en positiv och tillåtande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.

Tidiga insatser

I vårt arbete kring anpassningar och särskilt stöd lyfter vi fram styrkor och friskfaktorer, vilka behov som finns och vilket stöd eller anpassningar som kan vara aktuella. Stöd och anpassningar följs upp och utvärderas kontinuerligt. Vid behov kan fördjupad utredning göras och skolans Elevhälsoteam kopplas in. Om analysen visar att det är fråga om ett särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

Vi jobbar också med

  • Råd och stöd kring alternativa lärverktyg
  • Observationer och screeningar
  • Riktat stöd till elever individuellt och i grupp
  • Medverkar i överlämningar mellan skolor och stadier
  • Förebyggande insatser såsom anpassning av klassrumsmiljöer
  • Deltar i samtal med elev och föräldrar vid behov.