Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Elevens utveckling

Det viktigaste för oss på Slottet är att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar, behov och drömmar. Elevernas kunskapsutveckling i skolämnena följs upp kontinuerligt av lärarna och mentorerna ansvarar för att följa upp elevernas övergripande utveckling.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan, en IUP, där det framgår vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. I utvecklingsplanen skriver elevens lärare in omdömen i de ämnen som eleven har läst och du som vårdnadshavare får ta del av omdömena under utvecklingssamtalen, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om ditt barns utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där förväntas du som vårdnadshavare ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Elevinflytande

På Slottsvångsskolan utgår vi ifrån att alla elever kan och vill ta ansvar för sitt arbete i skolan.  Alla elever får möjlighet att påverka undervisningen, ta ansvar och vara delaktiga så att de med stigande ålder och mognad kan vara allt mer självständiga i sin kunskapsutveckling.

Vi arbetar på olika sätt för att stimulera eleverna till att ta aktiv del i att utveckla sin utbildning när det gäller till exempel arbetssätt och innehåll.

Eleverna kan också lyfta frågor som är viktiga för dem på klassråd, elevråd och matråd. Där kan de utöva inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Här tränar eleverna också på de principer, rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle så att de är väl rustade inför framtiden.

Du som förälder

På Slottsvångsskolan har vi en föräldraförening som är mycket aktiv. Genom att engagera dig i föreningen kan du som förälder påverka ditt barns skolgång.

Inom föräldraföreningen kan du påverka, förändra och göra din röst hörd. Föräldraföreningens målsättning är att verka för att eleverna får bra resurser för utbildning, en trygg skolmiljö och en god kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar.

Verksamheten i föreningen består av allt från informationsmöten till den årliga Basaren och discon för årskurs F-6. Styrelsen har samrådsmöten med skolledningen första torsdagen varje månad. En gång per termin har vi föreningsmöte dit alla medlemmar är välkomna och där skolledningen närvarar första timmen för att informera och svara på direkta frågor.

Föräldraföreningen har en egen blogg.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.