Årskurs 1-3

Höga förväntningar

För oss som tar emot skolans yngsta elever är det viktigt att alla får en riktigt bra start på sin skolgång. Skolan ska kännas meningsfull och viktig. Alla ska trivas och känna att de får det utrymme och stöd som de behöver, samtidigt som det ska märkas att man har börjat skolan på riktigt.

I enlighet med Helsingborgs tjänstegarantier ska alla våra elever kunna läsa och räkna efter sitt första skolår. Vi arbetar utifrån Helsingborgsmodellen som vi kompletterar med hjälp av ASL (Att Skriva sig till Läsning) och multisensorisk lästräning. I matematik läggs stor vikt vid att prata om matematik och vi använder mycket laborativt material. Givetvis integrerar vi ofta olika ämnen och tränar till exempel på att skriva när vi forskar i SO eller sjunger mattesånger på musiken.

Högre upp i åldrarna använder vi också konkret, visuellt material i matematiken så som bild, rörelse och program från utbildningsradion för att lära in bland annat talkompisar, räknesätt och klockan. Vi tränar läsning på många olika sätt: högläsning, enskilt, läsa i grupp, stafettläsning och dagliga boksamtal.

Det är viktigt att redan från början träna på att prata i grupp och att kunna både lyssna på andra och själv berätta vad man tycker och tänker. Vi arbetar mycket med värdegrundsövningar för att bygga en gemensam och stabil värdegrund där vi respekterar och bryr oss om varandra, i skolan och utanför. I årskurs 1-3 kan eleverna känna sig trygga med att de träffar samma personal hela skoldagen och de barn som går på fritids möter flera av dem även där.

Språkutvecklande arbetssätt

Språket är avgörande för våra elevers framgång i skolan eftersom de bara kan ta till sig ämneskunskaper om de förstår vad som sägs eller vad de läser. I årskurs 1-3 är det självklart att mycket av skolarbetet handlar om språkutveckling. Vi arbetar medvetet med språkutveckling i alla skolämnen, till exempel genom att träna på begrepp i matematiken, arbeta med att bearbeta faktatexter i NO och skriva egna texter av varierande slag.

IKT

I våra klassrum finns Smartboard och projektor och eleverna har tillgång till iPad när vi väljer att arbeta digitalt t.ex. ibland när vi tränar på att skriva ord och enkla berättelser. Vi varierar också undervisningen med flera olika digitala läromedel som ger oss andra möjligheter än mer traditionella läromedel. Genom vår lärplattform UNIKUM har vi möjlighet att enkelt kommunicera kontinuerligt mellan hem och skola och där hittar du som vårdnadshavare också omdömen och individuell utvecklingsplan inför utvecklingssamtalen. Samarbetet med hemmet är särskilt viktigt i de yngre åldrarna och det är viktigt för oss att det fungerar bra.

Inför framtiden

I årskurs 1-3 lägger vi grunden för elevernas resterande skolgång och de får därmed alla  möjligheter att fortsätta att utvecklas och trivas hela vägen. Vi samarbetar mycket med förskoleklassen och inom 1-3 för att skapa en röd tråd i arbetet från förskoleklass till årskurs 3 och vi samarbetar med resten av skolan för att få till en smidig övergång när eleverna lämnar trean för att börja i fjärde klass.