Årskurs 7-9

Höga förväntningar

Vi ser alltid till elevens bästa och arbetar med att öka deras självkänsla både individuellt och i grupp för att få dem att tro på sig själva. Vi låter eleverna lära av varandra för de som lär ut befäster sina egna kunskaper och vi har höga förväntningar på alla våra elever. För att nå alla anpassar vi undervisningen utifrån individen, elevgruppen och arbetsområdet. Vi arbetar gärna ämnesintegrerat och i NO arbetar vi mycket laborativt och praktiskt. Detta för att eleverna ska få uppleva, se, känna, lukta och göra; så att det ska bli så konkret som möjligt och alla kan utveckla sina kunskaper.

Språkutvecklande ämnesundervisning

Vi arbetar mycket med att lära eleverna olika strategier, så att de kan ta till sig olika typer av texter och vi har valt att ha ämnesklassrum där vi visuellt kan förstärka detta. Att vara en god läsare har man nytta av hela livet, inte bara under skolåren. Vi vet att de som läser mycket får ett större ordförråd och en bättre läsförståelse. Medvetet arbete med läsning i olika projekt under skolåret är därför något som vi lägger stor vikt vid. Ett nära samarbete med skolans bibliotekarie är en viktig del i detta arbete. Vi använder också funktioner som delade dokument och snabb feedback i de digitala verktygen vilket är gynnsamt för det språkutvecklande arbetet. Vi arbetar utifrån forskning kring språkutvecklande ämnesundervisning och flera av lärarna har utbildning i genrepedagogik.

IKT

Alla elever i klass 7-9 har ett eget digitalt verktyg att arbeta med. Det verktyg vi använder är Chromebook. Våra lärare publicerar planeringar och material som behövs för att utföra olika uppgifter på vår lärplattform Unikum och på GAFE (Google Apps for Education). Vi använder oss också av digitala läromedel i flera ämnen och lägger stor vikt vid att möta upp de krav på digital kompetens som kommer att krävas av våra elever i framtiden.

Inför framtiden

Vi arbetar med att ge eleverna verktyg för att på egen hand kunna utvecklas och lära genom att lägga stort fokus på studieteknik och användning av begrepp i de olika ämnena. Det är viktigt för oss att våra elever successivt kan ta allt mer eget ansvar för sin kunskapsutveckling och är väl förberedda inför gymnasiet.