Elevens utveckling

Det viktigaste för oss på Slottet är att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar, behov och drömmar. Elevernas kunskapsutveckling i skolämnena följs upp kontinuerligt av lärarna och mentorerna ansvarar för att följa upp elevernas övergripande utveckling.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan, en IUP, där det framgår vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. I utvecklingsplanen skriver elevens lärare in omdömen i de ämnen som eleven har läst och du som vårdnadshavare får ta del av omdömena under utvecklingssamtalen, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om ditt barns utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där förväntas du som vårdnadshavare ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.